اریا وب جوان اریا وب جوان اریا وب جوان اریا وب جوان اریا وب جوان

آثار درخشان

آثار درخشان


توضیحات پروژه

انتخاب چهره های درخشان

چهره‏ های اثرگذار و صاحب‏نظر عرصه فرهنگ و هنر برحسب موضوع هر شماره فصلنامه و از میان هنرمندان، پژوهشگران و فعالین مرتبط با آن انتخاب می ‏شوند.

….
اطلاعات بیشتر

آثار درخشان