اریا وب جوان اریا وب جوان اریا وب جوان اریا وب جوان اریا وب جوان

طراحی سایت اختصاصی و حرفه ای

A11,000,000

سفارش دهید
 • دامین رایگان ir
 • هاست زیر ۵ گیگ
 • پوسته اماده و اختصاصی
 • برقراری امنیت سطح۲
 • بکاپ گیری ماهانه
 • بکاپ گیری هفتگی
 • سئو سطح۱
 • اموزش تکمیلی
 • پشتیبانی تیکیت
 • وروداطلاعیه اولیه
 • طراحی ایتم ها
 • بهینه سازی سایت

A21,200,000

سفارش دهید
 • دامین رایگان COM,NET
 • هاست زیر ۱۰ گیگ
 • پوسته اماده و اختصاصی
 • برقراری امنیت سطح۲
 • بکاپ گیری ماهانه
 • بکاپ گیری هفتگی
 • سئو سطح۱
 • اموزش تکمیلی
 • پشتیبانی تیکیت
 • وروداطلاعیه اولیه
 • طراحی ایتم ها
 • بهینه سازی سایت
 • تنظیمات سئو۱-

B11,900,000

سفارش دهید
 • دامین رایگان COM,NET
 • هاست ۱۰ گیگ
 • پوسته اماده و اختصاصی
 • برقراری امنیت سطح۳
 • بکاپ گیری ماهانه
 • بکاپ گیری هفتگی
 • سئو سطح۱
 • اموزش تکمیلی
 • پشتیبانی تیکیت
 • وروداطلاعیه اولیه
 • طراحی ایتم ها
 • بهینه سازی سایت سطح۲
 • تنظیمات سئو۱
 • تنظیمات سئو۲
 • طراحی صفحات داخلی
 • افزایش سرعت سایت سطح۲
 • شخصی سازی

B22,200,000

سفارش دهید
 • دامین رایگان COM,NET
 • هاست ۱۰ گیگ
 • پوسته اماده و اختصاصی
 • برقراری امنیت سطح۳
 • بکاپ گیری ماهانه
 • بکاپ گیری هفتگی
 • سئو سطح ۲
 • اموزش تکمیلی
 • پشتیبانی تیکیت
 • وروداطلاعیه اولیه
 • طراحی ایتم ها
 • بهینه سازی سایت سطح۲
 • تنظیمات سئو۱
 • تنظیمات سئو۲
 • طراحی صفحات داخلی
 • افزایش سرعت سایت سطح۲
 • رفع خطا و مشکلات
 • پشتیبانی و دسترسی صفحات
 • شخصی سازی

B32,700,000

سفارش دهید
 • دامین رایگان COM,NET
 • هاست ۱۰ گیگ
 • پوسته اماده و اختصاصی
 • برقراری امنیت سطح۳
 • بکاپ گیری ماهانه
 • بکاپ گیری هفتگی
 • سئو سطح ۲
 • اموزش تکمیلی
 • پشتیبانی تیکیت
 • وروداطلاعیه اولیه
 • طراحی ایتم ها
 • بهینه سازی سایت سطح۲
 • تنظیمات سئو۱
 • تنظیمات سئو۲
 • طراحی صفحات داخلی
 • افزایش سرعت سایت سطح۲
 • رفع خطا و مشکلات
 • پشتیبانی و دسترسی صفحات
 • شخصی سازی
 • اتصال به SSL
 • ایپی اختصاصی
 • نیم سرور اختصاصی